Meneillään juuri nyt…

Lucas Pardo ja Joachim Kratochvili ovat laatineet Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen (YFI) koulutusstrategiaan ja opetuksen laatuun liittyvän kannanoton, jossa he ottavat kantaa laitoksessa esiintyviin ongelmiin ja ehdottavat näihin ratkaisuja. Kannanoton voi lukea osoitteessa:

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/hallinto/laitoskokous/UudenKoulutuskulttuurinHuominen

Laitos pyysi ainejärjestöiltä pikaista kantaa Pardon ja Kratochvilin paperiin.

 Filosofian ainejärjestö Mephisto on käsitellyt paperin 25.5.2012 hallituksen kokouksessa. Mephiston kanta paperiin on osittain yhteneväinen, mutta osittain kielteinen.

Mephisto on suuremmilta osin samaa mieltä laitoksella ilmenevistä puutostiloista ja ongelmista, kuten yliopiston koulutusluonteen tulosorientoituneisuudesta, oppiympäristön keskustelemattomuudesta, auditointi mittareiden huonosta validiudesta, opiskelijoiden ymmärtämisestä pelkiksi tietoa imeviksi objekteiksi ja opiskelijayhteisön erillisyydestä muusta yliopisto- ja tutkimusyhteisöstä. Koemme kuitenkin, että suurin osa edellä mainituista ongelmista ei ole suoranaisesti meidän laitoksesta riippuvaista vaan liittyy laajempaan koulutuspoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja on seurausta kilpailuyhteiskunnan ja yliopistoiden taloudellisista riippuvuussuhteista. Vaikka aiheesta on erittäinkin tervetullutta keskustella, on ymmärrettävä, että valitettavasti laitoksemme on vain osa suurempia rattaita ja keskustelu olisi kohdistettava suoranaisesti isoimmille tahoille, kuten opetusministeriölle.

Tämän lisäksi Mephisto ei ole samaa mieltä Pardon ja Kratochivilin ehdottamista menetelmistä kohdata nämä ongelmat. Oppiarvosanojen kiristäminen, opintojaksojen pidentäminen ja työmäärien suurentaminen ei ole ratkaisu opiskelijoiden ahtauteen, vaan pikemminkin jatkavat jo nykyistä tulosorientoitumista ja suorituspainottuneisuutta, sekä poistavat opintojen joustavuutta ja yhteensopivuutta tiedekuntien opintojen kanssa.

Mephisto tarjoaa näiden, Pardon ja Kratochivilin ehdotuksien, tilalle opiskelumenetelmien (lukupiirit ja ryhmätehtävät) kehittämistä opintojen syventymisen ja keskustelevuuden lisäämiseksi, numeraalisten arvosanojen rinnalle kirjallisien arvostelmien lisäämistä opiskelijoiden opiskelun ja kirjoittamisen kehittämiseksi ja opetushenkilökunnan pedagogista koulutusta opintojen laadun takaamiseksi. Sekä tähän liittyen mentorointiprojektin jatkamista opintojen syvällisemmän ymmärtämisen ja opiskelijoiden yliopisto- ja tutkijayhteisöön tiivimmin liittämisen tueksi.

Mainokset